wychowanie.pl

Regulamin

REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO WYCHOWANIE.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU WYCHOWANIE.PL
 4. WYMAGANIA TECHNICZNE
 5. WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY
 6. FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI 
 7. KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY/ODBIORU PRODUKTU
 8. REKLAMACJA PRODUKTU
 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wychowanie.pl prowadzony jest przez Piotra Strzemiecznego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Taurus Edukacja i Kultura Piotr Strzemieczny wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul Orzeszkowej 24 05-827 Grodzisk Maz NIP 5291733677,  adres poczty elektronicznej: wychowanie@wychowanie.pl

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, przyjmowania i realizacji zamówień oraz dostawy Produktów, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Wychowanie.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. DEFINICJE

 •  REGULAMIN – niniejszy regulamin serwisu www.wychowanie.pl i sklepu internetowego.
 • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.wychowanie.pl.
 • SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Piotr Strzemieczny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Taurus   Edukacja i Kultura Piotr Strzemieczny wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul Orzeszkowej 24 05-827 Grodzisk Maz NIP 5291733677,  adres poczty elektronicznej: wychowanie@wychowanie.pl
 •  DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 •  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w na stronie internetowej Wychowanie.pl  umożliwiający utworzenie Konta.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny:
  – w Sklepie internetowym – umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności, oraz
  –  na stronie KURSY INTERNETOWE – umożliwiający dokonanie zapisania się na kurs internetowy poprzez Formularz Zgłoszeniowy oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym płatności za kurs oraz sposobu uczestnictwa w kursie
 • KLIENT  – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • KONTO – Usługa Elektroniczna dostępna dla użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do wychowanie.pl oraz zbiór danych i ustawień użytkownika związanych z działaniem serwisów wychowanie.pl wymagających zalogowania takich jak informacje o złożonych przez niego Zamówieniach i/lub  Formularz Zgłoszeniowy na stronie Wychowanie.pl.
 • PRODUKT – rzecz/usługa dostępna w Sklepie Internetowym www.wychowanie.pl będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem,z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu WWW.WYCHOWANIE.PL
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego Wychowanie.pl
 • USŁUGOBIORCA
  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  – osoba prawna;
  – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
  korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU  INTERNETOWEGO WWW.WYCHOWANIE.PL

3.1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Formularz  Zgłoszeniowy, Forum  oraz Newsletter.

3.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

 • wypełnieniu Formularza Rejestracji,
 • wypełnieniu pola „Zarejestruj”, z wymogiem: Zapoznałem się i akceptuję regulamin sklepu .
  W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy (NIP), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz hasło.
  Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:wychowanie@wychowanie.pl  lub też pisemnie na adres: ul Orzeszkowej 24, 05-827 Grodzisk Maz..

3.1.2. Formularz Zamówienia – stwarza możliwość dodania przez Klienta Produktu/Produktów do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta następujących kroków:
– wypełnienie Formularza Zamówienia i wybrania produktów „Dodaj do koszyka”
–  wybór „Przejdź do kasy”
–  wybraniu na stronie Sklepu  Internetowego formy wysyłki a następnie przejście do  „Kupuję i płacę”.

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz wybranie Produktów dotyczących Umowy Sprzedaży: ilość (szt), wybór miejsca dostawy i sposób dostawy produktu/ów, oraz sposobu płatności. Celem wystawienia faktury (rachunku sprzedaży) niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.1.3. Formularz Zgłoszeniowy – umożliwia wybór przez Klienta  wybranego kursu internetowego spośród zamieszczonych na stronie: KURSY INTERNETOWE. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego na stronie Kursy Internetowe i wykonaniu: „Wyślij”. W Formularzu Zgłoszeniowym niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, wybranie Kursu dotyczącego Umowy Sprzedaży oraz sposobu płatności. Celem wystawienia faktury (rachunku sprzedaży) niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.1.4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia i Formularz Zgłoszeniowy świadczone są nieodpłatnie i mają charakter jednorazowy  tzn. ulegają zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem oraz z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia  przez Usługobiorcę.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
 • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;

4.2.Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

5. WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie Internetowym zgodnie z Regulaminem.

5.2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych  www.wychowanie.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. W trakcie składania Zamówienia Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego www.wychowanie.pl o łącznej cenie wybranych produktów/usług, wraz z kosztami wysyłki  (dotyczy produktu będącego przedmiotem Zamówienia).

5.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży w Serwisie Internetowym nastepuje za pomocą Formularza Zamówień. Zamówienia mozna składać także telefonicznie i/lub drogą mailową. Jeśli podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem, natomiast jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5.4.. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatyczną odpowiedź ze sklepu www.wychowanie.pl  potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

6. FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI 

6.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłkI
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym
 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
 • płatność elektroniczną i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Możliwe aktualne sposoby płatności określone na stronie Sklepu Internetowego możliwe są do wyboru przez Klienta w momencie dokonywania zamówienia

6.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

6.3. Termin płatności:

 • w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
 • w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7. KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY/ODBIORU PRODUKTU

7.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2.Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.

7.3. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

7.4.Towar jest dostarczany za pomocą  firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy przez Klienta, a także od gabarytów przesyłki. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest w formularzu zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

7.5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

7.6. Czas dostawy Produktu do Klienta  wynosi do 10 Dni Roboczych i należy go liczyć od momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, termin ten rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

8. REKLAMACJA PRODUKTU

8.1. Firma Taurus Edukacja i Kultura jest zobowiązana do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych i ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

8.2.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych problemów dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

8.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

 •  pisemnie na adres: ul. Orzeszkowej 24, 05-825 Grodzisk Maz;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wychowanie@wychowanie.pl;

8.4. W opisie reklamacji należy podać:

 • informację ogólną dotyczącą przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądania sposobu dostarczenia Produktu w zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 • danych kontaktowych składającego reklamację. 

8.5. Sprzedawca odniesie się do reklamacji Klienta w terminie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Orzeszkowej 24, 05-825 Grodzisk Maz.

 

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php)

9.2.Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich bezpłatny numer infolinii konsumenckiej 800 007 707)

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W tym terminie należy wysłać oświadczenie  o odstąpieniu od umowy :

 • pisemnie na adres: ul. Orzeszkowej 24, 05-825 Grodzisk Maz;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wychowanie@wychowanie.pl;

10.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

10.3. Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

10.4. Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta, w przypadku którym jako sposób dostarczenia Produktu wybrał on inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

10.5. Klient ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: ul. Orzeszkowej 24, 05-825 Grodzisk Maz.

10.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży ebooków i uczestnictwa w kursach internetowych, których spełnianie świadczenia (udział w kursie/odbiór ebooka) rozpoczęło się przez klienta.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Wychowanie.pl zawierane są w języku polskim.

11.2. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego i może być zmieniany jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Nie wyklucza to zmiany Regulaminu przez Sprzedawcę w stosunku do przyszłych umów. Zmiana Regulaminu nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Polityka prywatności serwisu wychowanie.pl ma jedynie charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla Usługobiorców/Klientów serwisu wychowanie.pl.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem www.wychowanie.pl jest Piotr Strzemieczny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Taurus Edukacja i Kultura Piotr Strzemieczny wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul Orzeszkowej 24 05-827 Grodzisk Maz NIP 5291733677, adres poczty elektronicznej: wychowanie@wychowanie.pl- zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą serwisu i sklepu internetowego  i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

1.4. Administrator dbając o ochronę interesów osób, których dane dotyczą tj. Usługobiorców i Klientów  informuje, że zbierane i przetwarzane oraz przechowywane przez niego zgodnie z prawem dane nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

1.5. W ramach czynności zgodnych z RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych –  inspektor@wychowanie.pl, który sprawuje opiekę nad przetwarzanymi danymi osobowymi.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ DANYCH ODBIORCY

2.1.Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Usługobiorcę/Klienta w serwisie www.wychowanie.pl i prowadzonym sklepie internetowym.

2.2. Dane osobowe Usługobiorców lub Klientów zbierane są przez Administratora w celu:

 • .zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. założenie konta)
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz Zaufanych Partnerów.

2.3. Administrator udostępnia otrzymane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora – dotyczy Klienta, który dokonał zakupu w sklepie internetowym www.wychowanie.pl (Poczta Polska S.A).

2.4. Administrator udostępnia otrzymane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w sklepie internetowym www.wychowanie.pl.

2.5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze sklepu /serwisu Internetowego www.wychowanie.pl: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego (w przypadku zamówień z opcją wysyłki jako paczka); adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców/Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy/Klienta.

2.6. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej, może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np.kursy/ebooki) w  serwisie  Internetowym www.wychowanie.pl. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie www.wychowanie.pl oraz w Regulaminie serwisu www.wychowanie.pl.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.wychowanie.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy karcie pamięci smartfona).

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony www.wychowanie.pl  w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, Formularzy Zgłoszeniowych, ankiet lub danych do logowania do serwisu www.wychowanie.pl, forum www.wychowanie.pl;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Internetowej www.wychowanie.pl.

3.3. Informujemy, że można czasowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies, co  jednak może mieć wpływ na wadliwe działanie sklepu internetowego (np. podczas składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas składania Zamówienia).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez serwis Internetowy www.wychowanie.pl. Zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy  zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy właściwych  przeglądarek internetowych.

3.6. Administrator www.wychowanie.pl przetwarza także dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu i serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu forum, sklepem Internetowym, ebookami i kursami internetowymi. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim i mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Internetową www.wychowanie.pl.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych wskazanych na stronie www.wychowanie.pl praz w Regulaminie przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji Sprzedaży, uczestnictwa w Kursach internetowych i forum.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:

 • zgoda Usługobiorcy/Klienta
 • lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmiany. 

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a są zawarte w zbiorze danych Administratora. Dotyczy to prawa do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, edycji danych,  zaprzestania ich przetwarzania, usunięcia, jeżeli są błędne, niekompletne, zbędne lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy .

5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść żądanie zaprzestania przetwarzania jej danych, jeśli Administrator przetwarza dane Usługobiorcy/Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług .

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora.

5.6. Każda osoba, której dane dotyczą, mogą wnosić do Administratora o zapomnienie danych osobowych znajdujących się w zbiorze danych.

6. REKLAMA I MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony www.wychowanie.pl. Ponieważ jednak serwis Internetowy www.wychowanie.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator informuje, że po przejściu na inne strony warto zapoznać się z ich polityką prywatności.

7.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne jak:

 • dostęp do konta jedynie po podaniu właściwego indywidualnego loginu i hasła,
 • zabezpieczenie serwisu przed nieuprawnionym dostępem
  co zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,  zamianą, zniszczeniem, utratą czy uszkodzeniem.