Kurs dla Rady Pedagogicznej: Jak pracować z uczniami na zajęciach wychowawczych?

Kurs dla Rady Pedagogicznej: Jak pracować z uczniami na zajęciach wychowawczych?

Informacje o kursie

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli tworzących Radę Pedagogiczną danej szkoły. Kurs ma za zadanie zachęcić nauczycieli do stosowania szerokiego wachlarza metod aktywnych na zajęciach. Koszt zależny od liczby uczestników!

W Radzie Pedagogicznej każdej szkoły są różni nauczyciele – jedni, jeszcze pełni zapału i energii, drudzy, których już dotyka syndrom wypalenia zawodowego. Nie wszyscy z tą samą ochotą przystąpią do prezentowanego szkolenia i realizacji zaproponowanych zadań. Mamy jednak przekonanie, że nawet jeśli tylko część z nauczycieli podejmie aktywne uczestnictwo w kursie, przyniesie to korzyści zarówno nauczycielom i jak i uczniom.

Ważne jest to, jakie podejście do uczestnictwa Rady pedagogicznej w kursie będzie miała osoba przekazująca informacje o szkoleniu. Jeśli będzie przekonana o korzyściach płynących z doskonalenia nauczycielskiego warsztatu pracy, przeniesie to przekonanie na innych.

Nauczyciele znają teoretycznie wiele metod aktywnych, lecz z różnych powodów nie często stosują je na zajęciach. Powodem tego może być obawa, że:

– nie poradzę sobie,

– uczniowie nie będą chcieli współpracować,

– na lekcji będzie bałagan,

– wolę to, co znane, niż eksperymenty,

– metoda jest za trudna,

– zbyt pracochłonna.

Nie ukrywamy, że prowadzenie zajęć metodami aktywnymi wprowadza specyficzną atmosferę na lekcjach, z którą nauczyciel musi sobie poradzić.

Warto jednak podjąć ten wysiłek i przekonać się, że zajęcia stają się bardziej interesujące, obfitują w ciekawe rozwiązania, a w uczniach wyzwalają kreatywność i otwartość. Będą sprzyjały także komunikowaniu się w różnych sytuacjach i współdziałaniu w zespole, przez co lepiej przygotują młodzież do samodzielnego odbioru rzeczywistości i rozwiązywania problemów.

Cele szkolenia:

 1. Przygotowanie do aktywnego stosowania różnorodnych metod i form nauczania w projektowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych.

 

 

Po przeprowadzonym szkoleniu nauczyciele:

 1. poznają możliwości praktycznego stosowania metod aktywizujących uczniów na różnorodnych tematycznie zajęciach wychowawczych,
 2. uwierzą, że mogą i powinni wykorzystywać metody aktywne w czasie zajęć,
 3. otrzymają dobrze opracowane materiały, z których będą mogli korzystać w swojej pracy,
 4. stworzą swoje własne materiały dydaktyczne,
 5. przekonają się, że prowadząc zajęcia tymi metodami mobilizują większą grupę uczniów do aktywności,
 6. doskonalą sposoby komunikacji z uczniami,
 7. poszerzą współpracę Rady Pedagogicznej poprzez:
  a) dzielenie się doświadczeniami,
  b) uzgadnianie wspólnych stanowisk wobec sytuacji szkolnych,
 8. otrzymają dokumenty przydatne do awansu zawodowego,

 

 

Korzyści dla szkoły:

 1. Podniesienie jakości pracy szkoły;
 2. Wzbogacenie form oddziaływań wychowawczych na młodzież;
 3. Zwiększenie atrakcyjności zajęć wychowawczych;
 4. Integracja Rady Pedagogicznej;
 5. Wspomaganie w realizacji celów założonych w programie wychowawczym pracy szkoły;

 

 

Informacja o kursie:

Kurs składa się z 5 modułów, z których każdy zawiera:

 1. wskazówki metodyczne,
 2. syntezę wykładów,
 3. przykłady zastosowania w praktyce wybranych form i metod nauczania,
 4. odnośniki do materiałów pomocniczych,
 5. zadania wspólne do wykonania przez Radę Pedagogiczną,
 6. zadania i ćwiczenia do samodzielnego wykonania podsumowujące każdy moduł.

 

Tematy modułów:

Moduł 1. Jak prowadzić ciekawe lekcje? Podstawowe metody aktywne.

Moduł 2. Lepsze niż dyskusja….

Moduł 3. Asertywność na co dzień.

Moduł 4. Jeden scenariusz – wiele możliwości..

Moduł 5. Diagnoza i integracja w szkole.

Regulamin szkolenia:

 1. Zgłoszenia na kurs dokonuje Dyrektor szkoły, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy;
 2. Do szkolenia przystępuje Rada Pedagogiczna;
 3. Koszt szkolenia uzależniony jest od ilości osób w Radzie Pedagogicznej przystępującej do kursu:
 4. Dyrektor szkoły wybiera osobę odpowiedzialną za odbiór i przekazywanie materiałów szkoleniowych członkom Rady Pedagogicznej;
 5. Materiały szkoleniowe osoba odpowiedzialna pobiera z panelu kursanta po otrzymaniu e-maila z loginem i hasłem dostępu;
 6. Osoba odpowiedzialna za kontakt z Administratorem kursu www.wychowanie.pl przekazuje materiały nauczycielom w wybranej, dostosowanej do możliwości uczestników formie:
  a) dyskietka z nagranym modułem lub
  b) wydruk treści i zadań modułu (jeden moduł 5-10 stron A4) lub
  c) e-mail na konto pocztowe nauczyciela
 1. Każdy moduł zawiera zadanie do wykonania dla uczestnika. Opracowane zadanie nauczyciel przekazuje osobie odpowiedzialnej za kontakt z Administratorem kursu www.wychowanie.pl;
 2. Osoba odpowiedzialna za kontakt przesyła zebrane od uczestników kursu zadania, na adres e-mail: kursy@wychowanie.pl w formie załącznika;
 3. Przesłanie zadań jest warunkiem zaliczenia modułu i pobrania kolejnego do realizacji;
 4. Trzy z proponowanych modułów kończą się zadaniami, które nauczyciel opracowuje samodzielnie, dwa – spotkaniami Rady Pedagogicznej, w czasie których nastąpi wspólna realizacja zadania;
 5. Proponowany czas realizacji kursu wynosi ok. 3 miesiące, w tym na poszczególne moduły:
  Moduł 1 – 4 tygodnie
  Moduł 2 – 2 tygodnie, w tym czasie zebranie Rady Pedagogicznej
  Moduł 3 – 2 tygodnie
  Moduł 4 – 3 tygodnie
  Moduł 5 – 3 tygodnie, w tym czasie zebranie Rady Pedagogicznej

 

KOSZ SZKOLENIA:
uzależniony jest od ilości osób w Radzie Pedagogicznej przystępującej do kursu:

 1. Dla Rady Pedagogicznej liczącej do 10 osób całkowity koszt kursu wynosi 650,00 zł.
 2. Dla Rady Pedagogicznej liczącej 11 -20 osób koszt wynosi 60,00 zł. od uczestnika
 3. Dla Rady Pedagogicznej liczącej 21-30 osób koszt wynosi 50,00 zł. od uczestnika
 4. Dla Rady Pedagogicznej liczącej powyżej 31 osób koszt wynosi 40,00 zł. od uczestnika.

 

ABC przystąpienia do kursu:

Krok pierwszy: znajdź formularz zgłoszeniowy na stronie pod opisem kursu.

Krok drugi: wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu.

Krok trzeci: wypełniony formularz wyślij do nas (klikając polecenie – wyślij, znajdujące się pod formularzem).

Krok czwarty: otrzymujesz od nas e-mail z informacją o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za kurs.

Krok piąty: po otrzymaniu przez nas wpłaty dostajesz e-mail z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania w celu pobrania pierwszego modułu .

Krok szósty: pobierasz moduł ze swojego panelu kursanta, rozdajesz materiały nauczycielom uczestniczącym w szkoleniu.

Krok siódmy: wysyłasz do nas zebrane od uczestników kursu zadania (w formie załącznika).

Dalej powtarzasz kroki szósty i siódmy…

Otrzymujesz listem poleconym zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz fakturę poświadczającą dokonanie opłaty za kurs.

Udział Rady Pedagogicznej w proponowanym szkoleniu pomaga wypełnić § 5.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sport z dn.23.04.2004. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. (Dz.U. z 2004r. Nr 89, poz. 845):

 1. Dyrektor szkoły lub placówki, we współpracy z nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania:
  6) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;
  7) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli;

 

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia poświadczające udział i ukończenie kursu doskonalącego:

 1. Jak pracować z uczniami na zajęciach wychowawczych
 2. W wymiarze 62 godzin

Osoba odpowiedzialna za kontakty z administratorem www.wychowanie.pl otrzyma dodatkowo zaświadczenie potwierdzające umiejętności wykorzystania przez uczestnika technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.

Uczestnicy kursu, podając swoje prawdziwe dane osobowe, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostepnia nikomu gromadzonych danych osobowych. Wszelkie kopiowanie tekstów i wykorzystanie ich w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Moduł 1

Jak prowadzić ciekawe lekcje? Podstawowe metody aktywne.

Praktyczne wskazówki, jak prowadzić zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem metod aktywnych.

Moduł 2

Lepsze niż dyskusja…

Przedstawiamy metody, którymi można prowadzić różne zajęcia wychowawcze. Stosowanie ich stymuluje uczniów do myślenia, pozwala doskonalić komunikację oraz umiejętność przekonywania.

Moduł 3

Asertywność na co dzień.

Asertywność to postawa wobec siebie i innych. Zadaniem modułu jest zaznajomienie z podstawowymi zasadami asertwności i wyrobienie przekonania w uczestnikach o przydatności stosowania jej w sytuacjach codziennych.

Moduł 4

Jeden scenariusz – wiele możliwości.

Proponujemy uniwersalny scenariusz lekcji, który mogą Państwo wykorzystać na zajęciach wychowawczych. Omawiamy zasady konstruowania scenariuszy.

Moduł 5

Diagnoza i integracja w szkole.

Szeroka oferta różnorodnych zajęć integracyjnych oraz sposoby diagnozowania zespołu (narzędzie ewaluacji).

ZAPISZ SIĘ NA KURS / WIĘCEJ INFORMACJI