nauczyciel

Metody i formy pracy na godzinach wychowawczych oraz zajęciach wychowania do życia w rodzinie

Portal www.wychowanie.pl poleca wszystkim zainteresowanym nauczycielom kurs internetowy poświęcony metodom i formom pracy na godzinach wychowawczych oraz zajęciach wychowania do życia w rodzinie. 

Cel szkolenia:

Przygotowanie do aktywnego stosowania różnorodnych metod i form nauczania w projektowaniu i prowadzeniu lekcji. Nauczyciel prowadzący godziny wychowawcze lub zajęcia wychowania do życia w rodzinie, jest w trudniejszej roli, niż nauczyciele innych przedmiotów. Specyfika tych zajęć: dobrowolność uczestnictwa (w przypadku wdżwr), brak prac klasowych, stopni, a jednocześnie waga treści przekazywanych na lekcjach – szczególnie wychowawczych, wymusza prowadzenie ich innymi metodami niż tradycyjne.

Nauczyciel, chcąc oddziaływać wychowawczo na młodzież, nie może prowadzić lekcji w formie wykładów i podawania gotowych recept. Najlepiej, gdy młodzież, umiejętnie kierowana przez nauczyciela, sama dochodzi do pewnych wniosków i konkluzji. Służyć temu mają metody aktywne, do stosowania których chcemy Państwa zachęcić.

Aby lekcje spełniały założone cele, nauczyciel powinien stosować wiele metod, form i technik, organizując uczniom zajęcia motywujące do aktywności.

Często nauczyciel zna teoretycznie szereg metod aktywizujących, jednak z różnych przyczyn nie stosuje ich na lekcjach lub ogranicza się do jednej, lub dwóch sprawdzonych przez siebie. Kurs ma przybliżyć Państwu różnorodne metody aktywizujące, ułatwić ich wprowadzanie i stosowanie na zajęciach. Aktywność w praktycznym działaniu ma znaczny wpływ na rozwój procesów poznawczych, pobudza myślenie, zwiększa umiejętność zapamiętywania konkretnych treści. Zajęcia są wtedy interesujące, obfitują w ciekawe rozwiązania, w uczniach wyzwalają kreatywność i otwartość. Uczą także komunikowania się w różnych sytuacjach i współdziałania w zespole, przez co przygotowują uczniów do samodzielnego odkrywania świata i rozwiązywania problemów.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu: (z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) jeśli nauczyciel jest na ścieżce awansu zawodowego, to wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują min.:

1) umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Udział w proponowanym kursie będzie dla Państwa pomocny także przy realizacji w/w punktu Rozporządzenia.

Szkolenie oparte jest na treściach podstawy programowej.

Kurs składa się z 7 modułów, z których każdy zawiera:

wskazówki metodyczne, syntezę wykładów, przykłady zastosowania w praktyce wybranych form i metod nauczania, odnośniki do materiałów pomocniczych, zadania i ćwiczenia do samodzielnego wykonania podsumowujące każdy moduł.

Moduł 1. Aktywizujące nauczanie. Jak prowadzić ciekawe lekcje?

Moduł 2. Lepsze niż dyskusja….

Moduł 3. Wychowawcze walory dramy.

Moduł 4. Trudna sztuka asertywności.

Moduł 5. Modelowy scenariusz do wykorzystania na różnych zajęciach wychowawczych.

Moduł 6. Integracja grupy.

Moduł 7. Jak diagnozować problemy szkolne?

Uczestnicy szkolenia:

 • zapoznają się z szeroka ofertą metod i form nauczania;
 • otrzymają dobrze opracowane materiały, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy;
 • poznają ciekawe rozwiązania zajęć prowadzonych metodami aktywnymi;
 • stworzą swoje własne materiały dydaktyczne;

Cena szkolenia wynosi 160,00 zł. brutto.

ZAPISZ SIĘ NA KURS / WIĘCEJ INFORMACJI

Regulamin szkolenia:

 • komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz forum dyskusyjnego
 • uczestnictwo w kursie należy zgłosić, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonując wpłaty na konto w ciągu 7 dni
 • opłata za kurs wynosi 160,00 zł.
 • warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie wypełnionego formularza i dokonanie wpłaty na konto

Po dokonaniu wpłaty uczestnik:

– otrzymuje dostęp do platformy (login i hasło)

-pobiera pierwszy moduł szkolenia, który po opracowaniu odsyła konsultantowi.

Przesłanie opisu wykonanych zadań jest warunkiem zaliczenia modułu.

Czas przeznaczony na realizację modułu wynosi maksymalnie 4 tygodnie; uczestnik kursu ma możliwość realizacji modułu w krótszym czasie. Kolejne moduły uczestnik otrzymuje na tych samych zasadach.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje w ciągu 2 tygodni dwa zaświadczenia:

 1. o ukończeniu 42 godzin kursu.
 2. poświadczające, że poprzez uczestnictwo w kursie internetowym doskonalił umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie wykonanych prac przesyłanych do konsultanta prowadzącego szkolenie.

Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line:

umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.

Jak przystąpić do kursu?
1) Na samym dole strony znajduje się odnośnik do formularza zgłoszeniowego;

2) Wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu;

3) Wypełniony formularz prześlij do nas (klikając polecenie: wyślij, znajdujące się pod formularzem);

4) Otrzymujesz od nas maila z informacją o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za kurs;

5) Po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymasz maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu pobrania materiałów szkoleniowych .

Uczestnik kursu, podając swoje prawdziwe dane osobowe, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostepnia nikomu gromadzonych danych osobowych.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl fragmentów lub całych zadań opracowanych przez uczestnika kursu, imienia, nazwiska i nazwy szkoły w której pracuje uczestnik kursu oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny Taurus dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Redakcja portalu informuje, że kurs stanowi materiały autorskie i zabronione jest ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób: jako strony WWW, publikacje, wydruki, CD itp. Wkorzystanie tekstów w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.

Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków.

Moduł 1. Aktywizujące nauczanie. Jak prowadzić ciekawe lekcje?

Omawiamy kilka wybranych metod aktywnych, które można stosować z powodzeniem na każdej lekcji. Podajemy praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzania i realizacji określonych metod w czasie zajęć.

Moduł 2. Lepsze niż dyskusja….

Moduł ma na celu ukazanie sposobów stymulowania uczniów do logicznego myślenia. Przedstawiamy w nim metody praktyczne, którymi można przeprowadzić wiele zajęć wychowawczych. Doskonalą one komunikację oraz umiejętność poszukiwania i prezentacji argumentów w celu obrony własnego stanowiska.

Moduł 3. Wychowawcze walory dramy.

Moduł poświęcony dramie. Omawiamy tę metodę i jej rodzaje, podajemy sposoby wykorzystania dramy w praktyce szkolnej (na konkretnych przykładach).

Moduł 4. Trudna sztuka asertywności.

Asertywność to postawa wobec siebie i innych. Zadaniem modułu jest zaznajomienie z podstawowymi zasadami asertwności i wyrobienie przekonania w uczestnikach o przydatności stosowania jej w sytuacjach codziennych.

Moduł 5. Modelowy scenariusz do wykorzystania na różnych zajęciach wychowawczych.

Przedstawiamy uniwersalny scenariusz lekcji, który mogą Państwo wykorzystać do realizacji różnorodnych celów na zajęciach wychowawczych.

Moduł 6. Integracja grupy.

Zachęcamy do wprowadzania zajęć integracyjnych. Przedstawiamy szeroką ofertę różnorodnych zabaw służących konsolidacji grupy oraz relaksacji, w trakcie różnych lekcji.

Moduł 7. Jak diagnozować problemy szkolne?

Podajemy zasady prawidłowego konstruowania ankiety do szeroko rozumianego diagnozowania sytuacji w grupie (w tym techniki socjometrycznej Moreno).

Kurs dla Rady Pedagogicznej: Jak pracować z uczniami na zajęciach wychowawczych?

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli tworzących Radę Pedagogiczną danej szkoły. Kurs ma za zadanie zachęcić nauczycieli do stosowania szerokiego wachlarza metod aktywnych na zajęciach. Koszt zależny od liczby uczestników!

W Radzie Pedagogicznej każdej szkoły są różni nauczyciele – jedni, jeszcze pełni zapału i energii, drudzy, których już dotyka syndrom wypalenia zawodowego. Nie wszyscy z tą samą ochotą przystąpią do prezentowanego szkolenia i realizacji zaproponowanych zadań. Mamy jednak przekonanie, że nawet jeśli tylko część z nauczycieli podejmie aktywne uczestnictwo w kursie, przyniesie to korzyści zarówno nauczycielom i jak i uczniom.

Ważne jest to, jakie podejście do uczestnictwa Rady pedagogicznej w kursie będzie miała osoba przekazująca informacje o szkoleniu. Jeśli będzie przekonana o korzyściach płynących z doskonalenia nauczycielskiego warsztatu pracy, przeniesie to przekonanie na innych.

Nauczyciele znają teoretycznie wiele metod aktywnych, lecz z różnych powodów nie często stosują je na zajęciach. Powodem tego może być obawa, że:

– nie poradzę sobie,

– uczniowie nie będą chcieli współpracować,

– na lekcji będzie bałagan,

– wolę to, co znane, niż eksperymenty,

– metoda jest za trudna,

– zbyt pracochłonna.

Nie ukrywamy, że prowadzenie zajęć metodami aktywnymi wprowadza specyficzną atmosferę na lekcjach, z którą nauczyciel musi sobie poradzić.

Warto jednak podjąć ten wysiłek i przekonać się, że zajęcia stają się bardziej interesujące, obfitują w ciekawe rozwiązania, a w uczniach wyzwalają kreatywność i otwartość. Będą sprzyjały także komunikowaniu się w różnych sytuacjach i współdziałaniu w zespole, przez co lepiej przygotują młodzież do samodzielnego odbioru rzeczywistości i rozwiązywania problemów.

Cele szkolenia:

 1. Przygotowanie do aktywnego stosowania różnorodnych metod i form nauczania w projektowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych.

 

 

Po przeprowadzonym szkoleniu nauczyciele:

 1. poznają możliwości praktycznego stosowania metod aktywizujących uczniów na różnorodnych tematycznie zajęciach wychowawczych,
 2. uwierzą, że mogą i powinni wykorzystywać metody aktywne w czasie zajęć,
 3. otrzymają dobrze opracowane materiały, z których będą mogli korzystać w swojej pracy,
 4. stworzą swoje własne materiały dydaktyczne,
 5. przekonają się, że prowadząc zajęcia tymi metodami mobilizują większą grupę uczniów do aktywności,
 6. doskonalą sposoby komunikacji z uczniami,
 7. poszerzą współpracę Rady Pedagogicznej poprzez:
  a) dzielenie się doświadczeniami,
  b) uzgadnianie wspólnych stanowisk wobec sytuacji szkolnych,
 8. otrzymają dokumenty przydatne do awansu zawodowego,

 

 

Korzyści dla szkoły:

 1. Podniesienie jakości pracy szkoły;
 2. Wzbogacenie form oddziaływań wychowawczych na młodzież;
 3. Zwiększenie atrakcyjności zajęć wychowawczych;
 4. Integracja Rady Pedagogicznej;
 5. Wspomaganie w realizacji celów założonych w programie wychowawczym pracy szkoły;

 

 

Informacja o kursie:

Kurs składa się z 5 modułów, z których każdy zawiera:

 1. wskazówki metodyczne,
 2. syntezę wykładów,
 3. przykłady zastosowania w praktyce wybranych form i metod nauczania,
 4. odnośniki do materiałów pomocniczych,
 5. zadania wspólne do wykonania przez Radę Pedagogiczną,
 6. zadania i ćwiczenia do samodzielnego wykonania podsumowujące każdy moduł.

 

Tematy modułów:

Moduł 1. Jak prowadzić ciekawe lekcje? Podstawowe metody aktywne.

Moduł 2. Lepsze niż dyskusja….

Moduł 3. Asertywność na co dzień.

Moduł 4. Jeden scenariusz – wiele możliwości..

Moduł 5. Diagnoza i integracja w szkole.

Regulamin szkolenia:

 1. Zgłoszenia na kurs dokonuje Dyrektor szkoły, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy;
 2. Do szkolenia przystępuje Rada Pedagogiczna;
 3. Koszt szkolenia uzależniony jest od ilości osób w Radzie Pedagogicznej przystępującej do kursu:
 4. Dyrektor szkoły wybiera osobę odpowiedzialną za odbiór i przekazywanie materiałów szkoleniowych członkom Rady Pedagogicznej;
 5. Materiały szkoleniowe osoba odpowiedzialna pobiera z panelu kursanta po otrzymaniu e-maila z loginem i hasłem dostępu;
 6. Osoba odpowiedzialna za kontakt z Administratorem kursu www.wychowanie.pl przekazuje materiały nauczycielom w wybranej, dostosowanej do możliwości uczestników formie:
  a) dyskietka z nagranym modułem lub
  b) wydruk treści i zadań modułu (jeden moduł 5-10 stron A4) lub
  c) e-mail na konto pocztowe nauczyciela
 1. Każdy moduł zawiera zadanie do wykonania dla uczestnika. Opracowane zadanie nauczyciel przekazuje osobie odpowiedzialnej za kontakt z Administratorem kursu www.wychowanie.pl;
 2. Osoba odpowiedzialna za kontakt przesyła zebrane od uczestników kursu zadania, na adres e-mail: kursy@wychowanie.pl w formie załącznika;
 3. Przesłanie zadań jest warunkiem zaliczenia modułu i pobrania kolejnego do realizacji;
 4. Trzy z proponowanych modułów kończą się zadaniami, które nauczyciel opracowuje samodzielnie, dwa – spotkaniami Rady Pedagogicznej, w czasie których nastąpi wspólna realizacja zadania;
 5. Proponowany czas realizacji kursu wynosi ok. 3 miesiące, w tym na poszczególne moduły:
  Moduł 1 – 4 tygodnie
  Moduł 2 – 2 tygodnie, w tym czasie zebranie Rady Pedagogicznej
  Moduł 3 – 2 tygodnie
  Moduł 4 – 3 tygodnie
  Moduł 5 – 3 tygodnie, w tym czasie zebranie Rady Pedagogicznej

 

KOSZ SZKOLENIA:
uzależniony jest od ilości osób w Radzie Pedagogicznej przystępującej do kursu:

 1. Dla Rady Pedagogicznej liczącej do 10 osób całkowity koszt kursu wynosi 650,00 zł.
 2. Dla Rady Pedagogicznej liczącej 11 -20 osób koszt wynosi 60,00 zł. od uczestnika
 3. Dla Rady Pedagogicznej liczącej 21-30 osób koszt wynosi 50,00 zł. od uczestnika
 4. Dla Rady Pedagogicznej liczącej powyżej 31 osób koszt wynosi 40,00 zł. od uczestnika.

 

ABC przystąpienia do kursu:

Krok pierwszy: znajdź formularz zgłoszeniowy na stronie pod opisem kursu.

Krok drugi: wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu.

Krok trzeci: wypełniony formularz wyślij do nas (klikając polecenie – wyślij, znajdujące się pod formularzem).

Krok czwarty: otrzymujesz od nas e-mail z informacją o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za kurs.

Krok piąty: po otrzymaniu przez nas wpłaty dostajesz e-mail z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania w celu pobrania pierwszego modułu .

Krok szósty: pobierasz moduł ze swojego panelu kursanta, rozdajesz materiały nauczycielom uczestniczącym w szkoleniu.

Krok siódmy: wysyłasz do nas zebrane od uczestników kursu zadania (w formie załącznika).

Dalej powtarzasz kroki szósty i siódmy…

Otrzymujesz listem poleconym zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz fakturę poświadczającą dokonanie opłaty za kurs.

Udział Rady Pedagogicznej w proponowanym szkoleniu pomaga wypełnić § 5.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sport z dn.23.04.2004. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. (Dz.U. z 2004r. Nr 89, poz. 845):

 1. Dyrektor szkoły lub placówki, we współpracy z nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania:
  6) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;
  7) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli;

 

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia poświadczające udział i ukończenie kursu doskonalącego:

 1. Jak pracować z uczniami na zajęciach wychowawczych
 2. W wymiarze 62 godzin

Osoba odpowiedzialna za kontakty z administratorem www.wychowanie.pl otrzyma dodatkowo zaświadczenie potwierdzające umiejętności wykorzystania przez uczestnika technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.

Uczestnicy kursu, podając swoje prawdziwe dane osobowe, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostepnia nikomu gromadzonych danych osobowych. Wszelkie kopiowanie tekstów i wykorzystanie ich w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Moduł 1

Jak prowadzić ciekawe lekcje? Podstawowe metody aktywne.

Praktyczne wskazówki, jak prowadzić zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem metod aktywnych.

Moduł 2

Lepsze niż dyskusja…

Przedstawiamy metody, którymi można prowadzić różne zajęcia wychowawcze. Stosowanie ich stymuluje uczniów do myślenia, pozwala doskonalić komunikację oraz umiejętność przekonywania.

Moduł 3

Asertywność na co dzień.

Asertywność to postawa wobec siebie i innych. Zadaniem modułu jest zaznajomienie z podstawowymi zasadami asertwności i wyrobienie przekonania w uczestnikach o przydatności stosowania jej w sytuacjach codziennych.

Moduł 4

Jeden scenariusz – wiele możliwości.

Proponujemy uniwersalny scenariusz lekcji, który mogą Państwo wykorzystać na zajęciach wychowawczych. Omawiamy zasady konstruowania scenariuszy.

Moduł 5

Diagnoza i integracja w szkole.

Szeroka oferta różnorodnych zajęć integracyjnych oraz sposoby diagnozowania zespołu (narzędzie ewaluacji).

ZAPISZ SIĘ NA KURS / WIĘCEJ INFORMACJI

Szkolenie – program profilaktyczny dla młodzieży w zakresie HIV/AIDS

Internetowe szkolenie dla nauczycieli wraz z programem profilaktycznym dla młodzieży w zakresie HIV/AIDS.

W skład szkolenia wchodzą następujące pomoce dydaktyczne:

 • Materiały informacyjne dla nauczyciela (wykład)
 • Scenariusze lekcji (4 godziny zajęć)
 • Karty pracy dla ucznia

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 1. Etiologia choroby.
 2. Biologia wirusa HIV.
 3. Drogi zakażenia.
 4. Zachowania ryzykowne i bezpieczne.
 5. Społeczne aspekty choroby.

Cena szkolenia wynosi 110,00 zł. brutto.

ZAPISZ SIĘ NA KURS / WIĘCEJ INFORMACJI

Warunkiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty w ciągu 7 dni.

Regulamin szkolenia:

 • komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz forum dyskusyjnego
 • możliwość zapisu w dowolnym, dogodnym dla uczestnika terminie
 • uczestnictwo w kursie należy zgłosić, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty na konto w ciągu 7 dni
 • warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza i dokonanie wpłaty na konto.

Po dokonaniu wpłaty uczestnik:
– otrzymuje dostęp do platformy (login i hasło)
– pobiera moduł szkolenia, który po opracowaniu odsyła konsultantowi. Przesłanie opisu wykonanych zadań jest warunkiem zaliczenia szkolenia. Czas przeznaczony na realizację wynosi 4 tygodnie; uczestnik szkolenia ma możliwość zrealizowania szkolenia w krótszym czasie.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje w ciągu 2 tygodni dwa zaświadczenia:

 1. o ukończeniu 8 godz. szkolenia.
 2. poświadczające, że poprzez uczestnictwo w szkoleniu internetowym doskonalił umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie przesyłanych do konsultanta odpowiedzi.

Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line: umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.

ABC przystąpienia do szkolenia:

Krok pierwszy: przejdź do formularza zgłoszeniowego na stronie pod opisem szkolenia;

Krok drugi: wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobrania szkolenia;

Krok trzeci: wypełniony formularz prześlij do nas (klikając polecenie: wyślij, znajdujące się pod formularzem);

Krok czwarty: otrzymujesz od nas maila z informacją o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za szkolenie;

Krok piąty: po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymasz maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu pobrania szkolenia.


Uczestnik kursu podając swoje prawdziwe dane osobowe wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostepnia nikomu gromadzonych danych osobowych.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl fragmentów lub całych zadań opracowanych przez uczestnika kursu, imienia, nazwiska i nazwy szkoły w której pracuje uczestnik kursu oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny Taurus dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Redakcja portalu informuje, że kurs stanowi materiały autorskie i zabronione jest ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób: jako strony WWW, publikacje, wydruki, CD itp. Wkorzystanie tekstów w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją.


Moduł 1: program profilaktyczny dla młodzieży

Szkolenie zawiera program profilaktyczny dla młodzieży wraz z materiałami dydaktycznymi oraz gotowymi scenariuszami zajęć (4 godziny lekcyjne).

Jak rozwiązywać konflikty?

Konflikty są nieodłącznym elementem relacji międzyludzkich. Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych? Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?

Kurs składa się z czterech modułów. W trakcie szkolenia nauczyciel otrzymuje niezbędny zasób wiedzy oraz propozycje zajęć do przeprowadzenia z uczniami. Założeniem kursu jest dostarczenie wiedzy nauczycielowi, który wykorzysta ją w relacjach z innymi ludźmi a nabyte umiejętności przekaże uczniom.

Cena szkolenia wynosi 140,00 zł. brutto

ZAPISZ SIĘ NA KURS / WIĘCEJ INFORMACJI

 

Regulamin szkolenia:

 • komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, www oraz forum dyskusyjnego
 • możliwość zapisu w dowolnym, dogodnym dla uczestnika terminie
 • uczestnictwo w kursie należy zgłosić, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty na konto w ciągu 7 dni
 • warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie wypełnionego formularza i dokonanie wpłaty na konto.

Po dokonaniu wpłaty uczestnik:

 • otrzymuje dostęp do platformy (login i hasło)
 • pobiera pierwszy moduł szkolenia, który po opracowaniu odsyła konsultantowi. Przesłanie opisu wykonanych zadań jest warunkiem zaliczenia modułu. Czas przeznaczony na realizację modułu wynosi maksymalnie 4 tygodnie; uczestnik kursu ma możliwość realizacji modułu w krótszym czasie.

Kolejne moduły uczestnik otrzymuje na tych samych zasadach.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje w ciągu 2 tygodni dwa zaświadczenia:

 1. o ukończeniu 30 godz. kursu.
 2. poświadczające, że poprzez uczestnictwo w kursie internetowym doskonalił umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie wykonanych prac przesyłanych do konsultanta prowadzącego szkolenie.

Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line: umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.

ABC przystąpienia do kursu:

Krok pierwszy: przejdź do formularza zgłoszeniowego na stronie pod opisem modułów;

Krok drugi: wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu;

Krok trzeci: wypełniony formularz prześlij do nas (klikając polecenie: wyślij, znajdujące się pod formularzem);

Krok czwarty: otrzymujesz od nas maila z informacją o numerze konta, na które należy uiścić opłatĘ za kurs;

Krok piąty: po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymasz maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu pobrania pierwszego modułu .

Uczestnik kursu, podając swoje prawdziwe dane osobowe, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostepnia nikomu gromadzonych danych osobowych.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl fragmentów lub całych zadań opracowanych przez uczestnika kursu, imienia, nazwiska i nazwy szkoły w której pracuje uczestnik kursu oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny Taurus dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Redakcja portalu informuje, że kurs stanowi materiały autorskie i zabronione jest ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób: jako strony WWW, publikacje, wydruki, CD itp. Wykorzystanie tekstów w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją.

 

Moduł 1: Konflikt i ja

Konflikt jest naturalnym procesem dokonującym się w obrębie i tkwiącym w naturze wszystkich ważnych związków. Z pojęciem konfliktu wiążą się zwykle negatywne skojarzenia. W tym module zapraszamy Państwa do:

 • przyjrzenia się swoim przekonaniom na temat konfliktu;
 • zapoznania się ze stylami rozwiązywania konfliktów i analizy własnego stylu;
 • poznania tradycyjnego i współczesnego rozumienia konfliktu.

Moduł 2: Emocje w konflikcie

Emocje są nieodłączną częścią ludzkiego życia. W tym module będą mieli Państwo okazję do:

 • odpowiedzi na pytanie co się kryje pod złością?
 • poznania różnicy pomiędzy agresją a złością?
 • nauczenia się jak konstruktywnie radzić sobie z własną złością.

Moduł 3: Oko w oko z konfliktem

Ta część jest poświęcona następującym zagadnieniom:

 • mechanizmy eskalacji konfliktu;
 • zniekształcenia postrzegania zachowań w konflikcie;
 • różne punkty widzenia.

Moduł 4: Konflikty w mojej klasie

Poruszone tematy:

 • różne metody podejścia do konfliktu w klasie(negocjacje, mediacje, arbitraż…);
 • zasady uczciwej kłótni;
 • rozmowa drogą do porozumienia(konstruktywna informacja zwrotna);
 • krok po kroku

 

 

SPÓJRZ MI W OCZY, czyli parę słów o szkole i agresji

Portal www.wychowanie.pl zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na kurs internetowy dla nauczycieli. Proponowany temat jest zaproszeniem do osobistej refleksji i podsumowania swoich dotychczasowych doświadczeń. Przedstawiony cykl zagadnień jest też próbą wspólnego poszukiwania rozwiązań wobec rzeczywistości agresji i przemocy w szkole, w swojej klasie. Nie złotych środków i magicznych odpowiedzi na pytania, ale praktycznego przyjrzenia się danym sytuacjom i zjawiskom, które być może zachęcą do własnych poszukiwań. Na koniec każdego modułu zostanie przedstawiona propozycja zajęć do realizacji ze swoją klasą, jako forma profilaktyki wobec agresji i przemocy.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu:

(z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Jeśli nauczyciel jest na ścieżce awansu zawodowego, to wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują min.:

2)umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, …….. oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, oraz

4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Udział w proponowanym kursie będzie dla Państwa pomocny także przy realizacji w/w punktów Rozporządzenia.

Cena szkolenia wynosi 140,00 zł. brutto.

ZAPISZ SIĘ NA KURS / WIĘCEJ INFORMACJI

Szkolenie, składające się z 3 modułów, oparte jest na treściach podstawy programowej:

Moduł 1. Tytułem wstępu

Moduł 2. JA i ONA (agresja)

Moduł 3. ONI (klasa) i ONA (agresja)

Regulamin szkolenia:

 • komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz forum dyskusyjnego
 • uczestnictwo w kursie należy zgłosić, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonując wpłaty na konto w ciągu 7 dni
 • warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie wypełnionego formularza i dokonanie wpłaty 140,00 zł. na konto

Po dokonaniu wpłaty uczestnik:

– otrzyma dostęp do platformy (login i hasło)

-pobiera pierwszy moduł szkolenia, który po opracowaniu odsyła konsultantowi. Przesłanie opisu wykonanych zadań jest warunkiem zaliczenia modułu. Czas przeznaczony na realizację modułu wynosi maksymalnie 4 tygodnie; uczestnik kursu ma możliwość realizacji modułu w krótszym czasie.

Kolejne moduły uczestnik otrzymuje na tych samych zasadach.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje w ciągu 2 tygodni dwa zaświadczenia:

 1. o ukończeniu dwudziestoczterogodzinnego kursu.
 2. poświadczające, że poprzez uczestnictwo w kursie internetowym doskonalił umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie wykonanych prac przesyłanych do konsultanta prowadzącego szkolenie.

Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line: umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.

Jak przystąpić do kursu?
1) Na samym dole strony znajduje się odnośnik do formularza zgłoszeniowego;

2) Wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu;

3) Wypełniony formularz prześlij do nas (klikając polecenie: wyślij, znajdujące się pod formularzem);

4) Otrzymujesz od nas maila z informacją o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za kurs;

5) Po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymasz maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu pobrania materiałów szkoleniowych .

Uczestnik kursu, podając swoje prawdziwe dane osobowe, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostepnia nikomu gromadzonych danych osobowych.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl fragmentów lub całych zadań opracowanych przez uczestnika kursu, imienia, nazwiska i nazwy szkoły w której pracuje uczestnik kursu oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny Taurus dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Redakcja portalu informuje, że kurs stanowi materiały autorskie i zabronione jest ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób: jako strony WWW, publikacje, wydruki, CD itp. Wkorzystanie tekstów w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją. REDAKCJA

Moduł 1: TYTUŁEM WSTĘPU

Poruszane zagadnienia:

 • Postawy, czyli co warto wiedzieć o sobie zanim zabiorę się do pracy!
 • Sądy i stereotypy, czyli czy warto się bać? Na co warto uważać? I kiedy zacząć panikować…
 • Definicje, czyli czym jest a czym nie jest agresja? Przemoc a agresja. Rodzaje przemocy.
 • Przyczyny, czyli niekoniecznie książkowo o buntowniczej klasie/uczniu.

Moduł 2: JA i ONA (agresja)

Poruszane zagadnienia:

 • Prawo nauczyciela, czyli o tym, jak się o siebie mądrze zatroszczyć i za co się NIE zabierać.
 • Zanim wybuchnę…, czyli o sygnałach wczesnej interwencji we mnie samym i sposobach radzenia sobie z własną złością.
 • Zanim będę miał wrzody…, czyli o skutkach magazynowania złości w sobie i sposobach przeciwdziałania „magazynowaniu”.
 • To nie wstyd prosić o pomoc, czyli o budowaniu systemu wsparcia dla siebie.

Moduł 3: ONI (klasa) i ONA (agresja)

Poruszane zagadnienia:

 • Moja „agresywna” klasa/ Mój „agresywny” uczeń, czyli o tym, jak wykorzystać energię w twórczy sposób.
 • Przemocy zawsze NIE!, czyli stanowczość i konsekwencja drogą do sukcesu – dwa słowa o sprawcach.
 • Mądrze chronić, czyli dwa słowa o ofiarach.
 • Pułapki, czyli o tym, że nauczyciel też człowiek… (błędna droga – agresją na agresję).

 

Asertywność dla nauczyciela

Portal www.wychowanie.pl zaprasza nauczycieli na kurs internetowy poświęcony asertywności. W życiu często bywa tak, że ktoś wyprowadza nas z równowagi. Krzyczymy, rzucając ostre słowa. Potem czujemy niesmak. Odreagowaliśmy, a jednak nie jesteśmy z siebie zadowoleni. Bywa również tak, że ktoś namawia nas do czegoś, na co nie mamy ochoty. Ulegamy i znowu jesteśmy z siebie niezadowoleni. To przykłady, kiedy zachowaliśmy się nie tak, jak byśmy chcieli. Co sprawia, że nie potrafiliśmy przedstawić swoich racji lub ulegliśmy – wbrew sobie? Czy tak już musi być zawsze? Nikt nie rodzi się asertywny. Asertywność to postawa wobec siebie i innych. Dobrze byłoby znać zasady asertywności. Czy znając te zasady, będziemy stosować je w życiu – to już zależy od nas samych. Warto jednak wiedzieć, na czym polegają zachowania asertywne. Asertywności można się nauczyć. Aby móc uczniom przekazywać zasady asertywności, należy je znać i akceptować. Nie popadajmy w kompleksy, jeśli sami nie zawsze jesteśmy asertywni – to umiejętność, której uczymy się przez całe życie.

Syndrom wypalenia zawodowego oraz stres w zawodzie nauczyciela

Aktywność zawodowa niesie ze sobą wyzwania i satysfakcję, ale też stres, zmęczenie, utratę motywacji i zainteresowań wykonywanymi obowiązkami. Może poza pozytywnymi skutkami, przynosić negatywne. Jak zatem rozpoznać i odróżnić przemęczenie i gorszy dzień od przeciążenia pracą prowadzącą do wypalenia – gdzie zmęczenie, stres, spadek motywacji, poczucie bezsilności są długotrwałe i pogarszają nie tylko jakość pracy, ale też życia osobistego. Kurs oparty na nowoczesnych metodach psychologii wyjaśnia ten problem oraz pokazuje możliwości zastosowania w praktyce wiedzy o mechanizmach i uwarunkowaniach wypalenia zawodowego.

Cena szkolenia wynosi 130,00 zł. brutto.

ZAPISZ SIĘ NA KURS / WIĘCEJ INFORMACJI

Kurs składa się z 4 modułów.

Regulamin szkolenia:

 • komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, www oraz forum dyskusyjnego
 • uczestnictwo w kursie należy zgłosić, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonując wpłaty na konto w ciągu 7 dni
 • warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie wypełnionego formularza i dokonanie wpłaty na konto

Po dokonaniu wpłaty uczestnik:

– otrzyma dostęp do platformy (login i hasło)

-pobiera pierwszy moduł szkolenia, który po opracowaniu odsyła konsultantowi. Przesłanie opisu wykonanych zadań jest warunkiem zaliczenia modułu. Czas przeznaczony na realizację modułu wynosi maksymalnie 4 tygodnie; uczestnik kursu ma możliwość realizacji modułu w krótszym czasie.

Kolejne moduły uczestnik otrzymuje na tych samych zasadach.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje w ciągu 2 tygodni dwa zaświadczenia:

 1. o ukończeniu 24 godz. kursu.
 2. poświadczające, że poprzez uczestnictwo w kursie internetowym doskonalił umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie wykonanych prac przesyłanych do konsultanta prowadzącego szkolenie.

Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line: umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.

Jak przystąpić do kursu?

1) Na samym dole strony znajduje się odnośnik do formularza zgłoszeniowego;

2) Wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu;

3) Wypełniony formularz prześlij do nas (klikając polecenie: wyślij, znajdujące się pod formularzem);

4) Otrzymujesz od nas maila z informacją o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za kurs;

5) Po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymasz maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu pobrania materiałów szkoleniowych .

Uczestnik kursu, podając swoje prawdziwe dane osobowe, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostępnia nikomu gromadzonych danych osobowych.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl fragmentów lub całych zadań opracowanych przez uczestnika kursu, imienia, nazwiska i nazwy szkoły w której pracuje uczestnik kursu oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny Taurus dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Redakcja portalu informuje, że kurs stanowi materiały autorskie i zabronione jest ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób: jako strony WWW, publikacje, wydruki, CD itp. Wkorzystanie tekstów w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Moduł 1

Syndrom wypalenia zawodowego

– Specyficzne cechy zawodu nauczyciela w kontekście syndromu wypalenia

– Co to jest wypalenie zawodowe, jakie są jego symptomy?

– Jak dochodzi do syndromu wypalenia?

– Jakie są czynniki ryzyka?

Moduł 2

Stres jako jeden z czynników predysponujących do wypalenia zawodowego

– czym jest stres, kiedy przestaje pomagać i motywować do zadania, a zaczyna utrudniać funkcjonowanie i prowadzi do pogorszenia dobrostanu psychicznego?

– sposoby radzenia sobie ze stresem

Moduł 3

Wypalenie zawodowe i stres w relacji nauczyciel-uczeń

– zwrócenie uwagi na skutki przeciążenia pracą/wypalenia w relacji z uczniem

– zwrócenie uwagi na to, że młodzież również może doświadczać przeciążenia obowiązkami oraz doświadczać stresu

– motywacja do zadania, jakie są rodzaje motywacji, jak motywować, kiedy nadmiar gratyfikacji prowadzi do zaprzestania działania?

Moduł 4

Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym

– sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

– co zrobić, gdzie szukać pomocy, gdy doświadcza się wypalenia zawodowego?