Scenariusz lekcji języka polskiego w korelacji z religią w klasie III

Scenariusz lekcji języka polskiego w korelacji z religią w klasie III

Temat: „Miłość jest najpiękniejszą religią…”

Cele edukacyjne:

Uczeń:

– zna różne typy miłości , rozumie ich znaczenie i sens, przyporządkowuje im odpowiednie przykłady pochodzące z różnych dziedzin sztuki;

– na podstawie omawianych utworów potrafi wskazać cechy prawdziwej miłości;

– odnajduje w Biblii wskazany fragment;

– określa funkcje wskazanych środków poetyckich;

– zajmuje stanowisko i uzasadnia swój wybór;

– rozumie metaforyczne przesłanie utworu;

– snuje refleksje na temat miłości;

– integruje treści przedmiotowe – język polski z religią;

– na podstawie omawianych utworów podaje cechy hymnu i pieśni;

– dokonuje hierarchii wartości wpisanych w pojęcie „miłość”.

– przywołuje w swojej pamięci postać największego autorytetu naszych czasów — Jana Pawła II.

Metody i formy pracy:

burza mózgów, technika myślenia twórczego, graffiti, praca z tekstem, praca w grupach, metoda problemowa, wybór z propozycji, hierarchia priorytetów.

Środki dydaktyczne:

Fragment oratorium „ Tu es Petrus” – „Niech mówią, że to nie jest miłość”, muzyczna wersja fragmentu „Pieśni nad pieśniami” i „Hymnu o miłości”, „Pismo Święte Nowego Testamentu”, tekst fragmentu „Pieśni nad pieśniami”(Pnp8,6-7b), płyta CD — „ Jan Paweł II do rodaków. Wybór wypowiedzi Ojca Świętego z pielgrzymek do ojczyzny 1979 — 99”, karty pracy ( zał. nr1,2,3,4 i 5).

Przebieg lekcji:

 

ZAANGAŻOWANIE:

 1. Lekcję rozpoczynamy od wysłuchania oratorium pt. „Niech mówią, że to nie jest miłość”, które wprowadzi uczniów w klimat rozważań poświęconych miłości.
 1. Uczniowie na podstawie wysłuchanego utworu odgadują tematykę zajęć (zapis tematu lekcji).
 1. Aby wzbudzić zainteresowanie uczniów, prosimy o podanie skojarzeń do wyrazu „miłość”  (burza mózgów)
 1. Kolejne zadanie przeznaczone jest do pracy w grupach: każdy zespół ma wybrać z zapisanych na tablicy propozycji sześć, jego zdaniem najważniejszych, określeń miłości. Następnie umieszcza je na piramidzie miłości (zał. nr 1- hierarchia priorytetów).
 1. Po wykonaniu zadania następuje prezentacja i posumowanie.
 1. Uczniowie, na podstawie podanych wcześniej skojarzeń, wyróżniają różne typy miłości, np.: miłość Boga do człowieka, miłość rodzicielska, miłość kobiety i mężczyzny i inne.

BADANIE I PRZEKSZTAŁCANIE:

 1. W celu stworzenia sytuacji problemowej pytamy, który z rodzajów miłości jest najbliższy idealnej miłości Boga i dlaczego?
 2. Następnie uczniowie otrzymują kartę pracy (zał. nr 2 – praca w grupach).
 3. Po wykonaniu zadania następuje prezentacja wyników.
 4. Nauczyciel informuje, że temat przewodni lekcji — miłość, zgłębiony będzie na podstawie dwóch fragmentów Pisma Świętego: Stary Testament — „Pieśń nad pieśniami” (Pnp 8, 6-7b), Nowy Testament — „Hymn o miłości” (1Kor 13, 1-13).

ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTU – PIEŚNI NAD PIEŚNIAMI

 1. Uczniowie wysłuchują muzycznej wersji fragmentu „Pieśni nad pieśniami”, śledząc tekst na otrzymanych wcześniej kartkach (zał. nr 3).
 2. Pracując z tekstem źródłowym, odpowiadają na pytania:

– Do czego została porównana miłość?

– O czym to świadczy?

– Które fragmenty mówią o sile i potędze miłości?

– Wskażcie w tym fragmencie środki poetyckie. Nazwijcie je i powiedzcie, jaką pełnią funkcję.

– Odwołując się do omawianego utworu, przypomnij cechy pieśni.

ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTU – HYMN O MIŁOŚCI

 1. Uczniowie doskonalą umiejętność wyszukiwania tekstów biblijnych, samodzielnie odnajdując wskazany fragment w „Piśmie Świętym’. Następnie wysłuchują muzycznej wersji „Hymnu o miłości” w wykonaniu Antoniny Krzysztoń.
 2. Pracując z tekstem źródłowym, wykonują zadania:

– Podają autora „Hymnu o miłości”, udowadniają, że tekst jest hymnem.

– Otrzymują karty pracy — grupa I, II, III — (zał. nr 4), grupa IV, V, VI — (zał. nr 5).

– Następnie prezentują efekty swojej pracy, które zapisują w formie tabeli na tablicy, później do zeszytów.

– Kolejne polecenie dotyczy nazwania środka poetyckiego (personifikacji), który we wskazanym fragmencie (1Kor 13, 4-7) posłużył autorowi do scharakteryzowania miłości.

– Uczniowie wybierają, ich zdaniem, najważniejszą cechę miłości, uzasadniają swój wybór, a następnie odczytują wybrany przez siebie wiersz, zastępując słowo miłość swoim imieniem. Każdy taką deklarację wpisuje kolorem do zeszytu.

PODSUMOWANIE

Podsumowaniem lekcji są słowa Ojca Świętego podkreślające rolę miłości w życiu człowieka.

REFLEKSJA

 1. Lekcja kończy się osobistą refleksją uczniów polegającą na uzupełnieniu karty pracy  (zał. nr 6).
 1. Atmosferę podczas wykonywania tego zadania wzbogaca powtórnie odtworzony fragment oratorium „ Tu es Petrus”- „Niech mówią, że to nie jest miłość”.
 1. Chętni uczniowie prezentują własne propozycje dokończenia rozpoczętych zdań.

PRACA DOMOWA:

 1. Napisz kilka własnego autorstwa sentencji o miłości, która wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje.
 2. Które z poznanych na dzisiejszej lekcji określeń miłości jest mi najbliższe i dlaczego?

Opracowały : Ewa Jabłońska- nauczyciel religii i Halina Komorska- nauczyciel języka polskiego

Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

Z A Ł Ą C Z N I K I

Nr 1: rysunek trójkąta ostrokątnego podzielony od podstawy ku górze na 6 równej szerokości pasów. Pola trójkąta numerowane są od wierzchołka do podstawy cyframi od 1 do 6. Od góry obok cyfr umieszczone są kolejno litery tworzące słowo „miłość”.

Nr 2:  Do podanych typów miłości przyporządkuj odpowiednie przykłady pochodzące z różnych dziedzin sztuki.

Grechuta „ Będziesz moją panią”

Abraham i jego syn Izaak

miłość rodzicielska „Antygona”

miłość do ojczyzny „Romeo i Julia”

miłość Boga do człowieka „Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie”

miłość kobiety i mężczyzny „Przypowieść o synu marnotrawnym”

miłość między rodzeństwem „Bitwa pod Grunwaldem”

miłość do bliźniego

„Kamienie na szaniec”

miłość człowieka do Boga

„Litwo, ojczyzno moja…”

St. Sojka „Tolerancja”

Orfeusz i Eurydyka

Anioł “Pieta”

Kochanowski “Treny’

śmierć Chrystusa na krzyżu

Nr 3.

Pieśń nad Pieśniami — Pnp 8, 6-7b

Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu,

Jak pieczęć na twoim ramieniu

Bo jak śmierć potężna jest miłość

A zazdrość jej nie przejednana jak Szeol.

Żar jej to żar ognia

Płomień Pański

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,

Nie zatopią jej rzeki

Nr 4. Polecenie:(gr. I., II, III ) Jakie cechy, wg św. Pawła, powinna posiadać prawdziwa miłość?

Nr 5 Polecenie:(gr. IV, V, VI ) Jakie ludzkie postawy i zachowania miłość wykluczają?

Nr 6. Dokończ rozpoczęte myśli:

Miłość, ponieważ …

Miłość, pomimo …

Miłość, bo …

Ewa Jabłońska, Halina Komorska Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

 

Administrator

Masz pytanie? Napisz do nas na wychowanie@wychowanie.pl

Dodaj komentarz

Wprowadź komentarz
Please enter your name.
Please enter your email address.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.