Advanced

Kurs kierowników wycieczek

Celem kursu jest przygotowanie kursantów do organizacji i prowadzenia wycieczek szkolnych.  

RAMOWY PROGRAM: 
– Przepisy normujące organizowanie turystyki w środowisku szkolnym. 
– Organizacja wycieczek, imprez krajoznawczych. 
– Projektowanie programu wycieczki . 
– Bezpieczeństwo i higiena na wycieczkach. 
– Dokumentacja wycieczki . 

Wycieczka to czas najbardziej oczekiwany przez uczniów. Już zwykle na początku roku szkolnego uczniowie zadają pytanie: kiedy pojedziemy na wycieczkę? 
Wycieczka powinna zaspokajać potrzeby kulturowe, służyć poznaniu czegoś nowego, być czasem dostarczającym wrażeń estetycznych, poszerzać zakres doświadczeń społecznych, dostarczać rozrywki. Organizacja wycieczki szkolnej nakłada na prowadzącego ją, obowiązek znajomości przepisów prawnych regulujących organizację wycieczki szkolnej oraz dopełnienie zastosowania procedur umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie tego typu imprezy. Wycieczka to ogromna odpowiedzialność za dzieci, młodzież oddaną nam pod opiekę na jeden czy kilka dni. To równocześnie zetkniecie się z sytuacjami różniącymi się od tych z którymi mamy do czynienia na codzień np.w szkole. 

Zapraszamy Państwa na kurs pozwalający doskonalić umiejętność prowadzenia funkcji kierownika wycieczki szkolnej. 

Przeprowadzimy Was przez przepisy regulujące organizację tego typu imprez. Przedstawimy propozycje dokumentów niezbędnych do organizacji wycieczki. Po każdym dziale programowym znajdują się pytania, na które w ramach zaliczenia kursu musicie odpowiedzieć, a odpowiedzi w postaci załącznika WORD przesłać do nas na adres: wychowanie@wychowanie.pl Będzie to warunkiem zaliczenia kursu i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu „Kursu kierowników wycieczek ”. 

Cena szkolenia wynosi 90,00 zł brutto


ZAPISZ SIĘ NA KURS / WIĘCEJ INFORMACJI 

Kurs dla Rady Pedagogicznej: Jak pracować z uczniami na zajęciach wychowawczych?

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli tworzących Radę Pedagogiczną danej szkoły. Kurs ma za zadanie zachęcić nauczycieli do stosowania szerokiego wachlarza metod aktywnych na zajęciach. Koszt zależny od liczby uczestników!

W Radzie Pedagogicznej każdej szkoły są różni nauczyciele – jedni, jeszcze pełni zapału i energii, drudzy, których już dotyka syndrom wypalenia zawodowego. Nie wszyscy z tą samą ochotą przystąpią do prezentowanego szkolenia i realizacji zaproponowanych zadań. Mamy jednak przekonanie, że nawet jeśli tylko część z nauczycieli podejmie aktywne uczestnictwo w kursie, przyniesie to korzyści zarówno nauczycielom i jak i uczniom.

Ważne jest to, jakie podejście do uczestnictwa Rady pedagogicznej w kursie będzie miała osoba przekazująca informacje o szkoleniu. Jeśli będzie przekonana o korzyściach płynących z doskonalenia nauczycielskiego warsztatu pracy, przeniesie to przekonanie na innych.

Nauczyciele znają teoretycznie wiele metod aktywnych, lecz z różnych powodów nie często stosują je na zajęciach. Powodem tego może być obawa, że:

– nie poradzę sobie,

– uczniowie nie będą chcieli współpracować,

– na lekcji będzie bałagan,

– wolę to, co znane, niż eksperymenty,

– metoda jest za trudna,

– zbyt pracochłonna.

Nie ukrywamy, że prowadzenie zajęć metodami aktywnymi wprowadza specyficzną atmosferę na lekcjach, z którą nauczyciel musi sobie poradzić.

Warto jednak podjąć ten wysiłek i przekonać się, że zajęcia stają się bardziej interesujące, obfitują w ciekawe rozwiązania, a w uczniach wyzwalają kreatywność i otwartość. Będą sprzyjały także komunikowaniu się w różnych sytuacjach i współdziałaniu w zespole, przez co lepiej przygotują młodzież do samodzielnego odbioru rzeczywistości i rozwiązywania problemów.

Cele szkolenia:

 1. Przygotowanie do aktywnego stosowania różnorodnych metod i form nauczania w projektowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych.

 

 

Po przeprowadzonym szkoleniu nauczyciele:

 1. poznają możliwości praktycznego stosowania metod aktywizujących uczniów na różnorodnych tematycznie zajęciach wychowawczych,
 2. uwierzą, że mogą i powinni wykorzystywać metody aktywne w czasie zajęć,
 3. otrzymają dobrze opracowane materiały, z których będą mogli korzystać w swojej pracy,
 4. stworzą swoje własne materiały dydaktyczne,
 5. przekonają się, że prowadząc zajęcia tymi metodami mobilizują większą grupę uczniów do aktywności,
 6. doskonalą sposoby komunikacji z uczniami,
 7. poszerzą współpracę Rady Pedagogicznej poprzez:
  a) dzielenie się doświadczeniami,
  b) uzgadnianie wspólnych stanowisk wobec sytuacji szkolnych,
 8. otrzymają dokumenty przydatne do awansu zawodowego,

 

 

Korzyści dla szkoły:

 1. Podniesienie jakości pracy szkoły;
 2. Wzbogacenie form oddziaływań wychowawczych na młodzież;
 3. Zwiększenie atrakcyjności zajęć wychowawczych;
 4. Integracja Rady Pedagogicznej;
 5. Wspomaganie w realizacji celów założonych w programie wychowawczym pracy szkoły;

 

 

Informacja o kursie:

Kurs składa się z 5 modułów, z których każdy zawiera:

 1. wskazówki metodyczne,
 2. syntezę wykładów,
 3. przykłady zastosowania w praktyce wybranych form i metod nauczania,
 4. odnośniki do materiałów pomocniczych,
 5. zadania wspólne do wykonania przez Radę Pedagogiczną,
 6. zadania i ćwiczenia do samodzielnego wykonania podsumowujące każdy moduł.

 

Tematy modułów:

Moduł 1. Jak prowadzić ciekawe lekcje? Podstawowe metody aktywne.

Moduł 2. Lepsze niż dyskusja….

Moduł 3. Asertywność na co dzień.

Moduł 4. Jeden scenariusz – wiele możliwości..

Moduł 5. Diagnoza i integracja w szkole.

Regulamin szkolenia:

 1. Zgłoszenia na kurs dokonuje Dyrektor szkoły, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy;
 2. Do szkolenia przystępuje Rada Pedagogiczna;
 3. Koszt szkolenia uzależniony jest od ilości osób w Radzie Pedagogicznej przystępującej do kursu:
 4. Dyrektor szkoły wybiera osobę odpowiedzialną za odbiór i przekazywanie materiałów szkoleniowych członkom Rady Pedagogicznej;
 5. Materiały szkoleniowe osoba odpowiedzialna pobiera z panelu kursanta po otrzymaniu e-maila z loginem i hasłem dostępu;
 6. Osoba odpowiedzialna za kontakt z Administratorem kursu www.wychowanie.pl przekazuje materiały nauczycielom w wybranej, dostosowanej do możliwości uczestników formie:
  a) dyskietka z nagranym modułem lub
  b) wydruk treści i zadań modułu (jeden moduł 5-10 stron A4) lub
  c) e-mail na konto pocztowe nauczyciela
 1. Każdy moduł zawiera zadanie do wykonania dla uczestnika. Opracowane zadanie nauczyciel przekazuje osobie odpowiedzialnej za kontakt z Administratorem kursu www.wychowanie.pl;
 2. Osoba odpowiedzialna za kontakt przesyła zebrane od uczestników kursu zadania, na adres e-mail: kursy@wychowanie.pl w formie załącznika;
 3. Przesłanie zadań jest warunkiem zaliczenia modułu i pobrania kolejnego do realizacji;
 4. Trzy z proponowanych modułów kończą się zadaniami, które nauczyciel opracowuje samodzielnie, dwa – spotkaniami Rady Pedagogicznej, w czasie których nastąpi wspólna realizacja zadania;
 5. Proponowany czas realizacji kursu wynosi ok. 3 miesiące, w tym na poszczególne moduły:
  Moduł 1 – 4 tygodnie
  Moduł 2 – 2 tygodnie, w tym czasie zebranie Rady Pedagogicznej
  Moduł 3 – 2 tygodnie
  Moduł 4 – 3 tygodnie
  Moduł 5 – 3 tygodnie, w tym czasie zebranie Rady Pedagogicznej

 

KOSZ SZKOLENIA:
uzależniony jest od ilości osób w Radzie Pedagogicznej przystępującej do kursu:

 1. Dla Rady Pedagogicznej liczącej do 10 osób całkowity koszt kursu wynosi 650,00 zł.
 2. Dla Rady Pedagogicznej liczącej 11 -20 osób koszt wynosi 60,00 zł. od uczestnika
 3. Dla Rady Pedagogicznej liczącej 21-30 osób koszt wynosi 50,00 zł. od uczestnika
 4. Dla Rady Pedagogicznej liczącej powyżej 31 osób koszt wynosi 40,00 zł. od uczestnika.

 

ABC przystąpienia do kursu:

Krok pierwszy: znajdź formularz zgłoszeniowy na stronie pod opisem kursu.

Krok drugi: wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu.

Krok trzeci: wypełniony formularz wyślij do nas (klikając polecenie – wyślij, znajdujące się pod formularzem).

Krok czwarty: otrzymujesz od nas e-mail z informacją o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za kurs.

Krok piąty: po otrzymaniu przez nas wpłaty dostajesz e-mail z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania w celu pobrania pierwszego modułu .

Krok szósty: pobierasz moduł ze swojego panelu kursanta, rozdajesz materiały nauczycielom uczestniczącym w szkoleniu.

Krok siódmy: wysyłasz do nas zebrane od uczestników kursu zadania (w formie załącznika).

Dalej powtarzasz kroki szósty i siódmy…

Otrzymujesz listem poleconym zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz fakturę poświadczającą dokonanie opłaty za kurs.

Udział Rady Pedagogicznej w proponowanym szkoleniu pomaga wypełnić § 5.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sport z dn.23.04.2004. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. (Dz.U. z 2004r. Nr 89, poz. 845):

 1. Dyrektor szkoły lub placówki, we współpracy z nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania:
  6) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;
  7) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli;

 

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia poświadczające udział i ukończenie kursu doskonalącego:

 1. Jak pracować z uczniami na zajęciach wychowawczych
 2. W wymiarze 62 godzin

Osoba odpowiedzialna za kontakty z administratorem www.wychowanie.pl otrzyma dodatkowo zaświadczenie potwierdzające umiejętności wykorzystania przez uczestnika technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.

Uczestnicy kursu, podając swoje prawdziwe dane osobowe, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostepnia nikomu gromadzonych danych osobowych. Wszelkie kopiowanie tekstów i wykorzystanie ich w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Moduł 1

Jak prowadzić ciekawe lekcje? Podstawowe metody aktywne.

Praktyczne wskazówki, jak prowadzić zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem metod aktywnych.

Moduł 2

Lepsze niż dyskusja…

Przedstawiamy metody, którymi można prowadzić różne zajęcia wychowawcze. Stosowanie ich stymuluje uczniów do myślenia, pozwala doskonalić komunikację oraz umiejętność przekonywania.

Moduł 3

Asertywność na co dzień.

Asertywność to postawa wobec siebie i innych. Zadaniem modułu jest zaznajomienie z podstawowymi zasadami asertwności i wyrobienie przekonania w uczestnikach o przydatności stosowania jej w sytuacjach codziennych.

Moduł 4

Jeden scenariusz – wiele możliwości.

Proponujemy uniwersalny scenariusz lekcji, który mogą Państwo wykorzystać na zajęciach wychowawczych. Omawiamy zasady konstruowania scenariuszy.

Moduł 5

Diagnoza i integracja w szkole.

Szeroka oferta różnorodnych zajęć integracyjnych oraz sposoby diagnozowania zespołu (narzędzie ewaluacji).

ZAPISZ SIĘ NA KURS / WIĘCEJ INFORMACJI