Kontrakt

Miejscowość, dn. …………………………

KONTRAKT

Zawarty w dn. ………………………….. pomiędzy opiekunem stażu mgr ………………. i nauczycielem stażystą mgr …………….. ubiegającą się o stopień nauczyciela mianowanego

I CELE I ZADANIA DO REALIZACJI

 •  Przygotowanie i realizacja planu rozwoju zawodowego
 • Pomoc i współpraca w sferach: organizacyjnej, dydaktycznej, wychowawczej i osobistej
 • Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem jej specyfiki
 • Zapoznanie się stażysty z odpowiednią dokumentacją
 • Poznanie zadań i wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 • Analiza umiejętności, doświadczeń i zainteresowań stażysty
 • Doskonalenie organizacji i warsztatu pracy
 • Analizowanie własnych działań dydaktycznych i wychowawczych i analiza ich skuteczności
 • Przygotowanie przez opiekuna stażu projektu oceny, a przez nauczyciela odbywającego staż sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

II ZASADY I NORMY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WSPÓŁPRACY

 • Hospitujemy i omawiamy swoje zajęcia
 • Systematycznie dokumentujemy naszą pracę i omawiamy prowadzoną dokumentację
 • Wspólnie rozwiązujemy zaistniałe problemy i trudności
 • Razem podejmujemy decyzje, przezwyciężamy niepowodzenia
 • Spotykamy się w miarę potrzeb
 • Szanujemy się i pomagamy sobie wzajemnie
 • Przestrzegamy norm i zasad zawartych w kontrakcie
 • Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji kontraktu- za wspólną zgodą

III FORMY PRACY

 • Uczestnictwo i obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
 • Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
 • Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć
 • Spotkania informacyjne, konsultacyjne i diagnostyczne
 • Spotkania poświęcone omawianiu wykonywanych zadań, doświadczeń nabywanych w czasie pracy w szkole, napotykanych trudności i osiąganych sukcesów
 • Spotkania poświęcone omawianiu literatury pedagogicznej i różnym formom doskonalenia zawodowego (spotkania metodyczne, kursy, warsztaty)
 • Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

IV KRYTERIA OPISOWEJ OCENY PODOPIECZNEGO

 • Stopień realizacji planu rozwoju zawodowego
 • Kompetencje nauczyciela kończącego staż(umiejętność formułowania celów operacyjnych, dobór i różnorodność stosowanych metod i form pracy, aktywizowanie uczniów, celowość wykorzystania środków dydaktycznych, stosunek nauczyciela do uczniów, ocenianie i ewaluacja)
 • Sposób dokumentacji dorobku zawodowego
 • Poziom spełnienia wymagań umożliwiających awans na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

NAUCZYCIEL STAŻYSTA …………………………………

OPIEKUN STAŻU ………………………………..

Magdalena Karoń

Administrator

Dodaj komentarz

Wprowadź komentarz
Please enter your name.
Please enter your email address.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.