Kontrakt

Miejscowość, dn. …………………………

KONTRAKT

Zawarty w dn. ………………………….. pomiędzy opiekunem stażu mgr ………………. i nauczycielem stażystą mgr …………….. ubiegającą się o stopień nauczyciela mianowanego

I CELE I ZADANIA DO REALIZACJI

 •  Przygotowanie i realizacja planu rozwoju zawodowego
 • Pomoc i współpraca w sferach: organizacyjnej, dydaktycznej, wychowawczej i osobistej
 • Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem jej specyfiki
 • Zapoznanie się stażysty z odpowiednią dokumentacją
 • Poznanie zadań i wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 • Analiza umiejętności, doświadczeń i zainteresowań stażysty
 • Doskonalenie organizacji i warsztatu pracy
 • Analizowanie własnych działań dydaktycznych i wychowawczych i analiza ich skuteczności
 • Przygotowanie przez opiekuna stażu projektu oceny, a przez nauczyciela odbywającego staż sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

II ZASADY I NORMY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WSPÓŁPRACY

 • Hospitujemy i omawiamy swoje zajęcia
 • Systematycznie dokumentujemy naszą pracę i omawiamy prowadzoną dokumentację
 • Wspólnie rozwiązujemy zaistniałe problemy i trudności
 • Razem podejmujemy decyzje, przezwyciężamy niepowodzenia
 • Spotykamy się w miarę potrzeb
 • Szanujemy się i pomagamy sobie wzajemnie
 • Przestrzegamy norm i zasad zawartych w kontrakcie
 • Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji kontraktu- za wspólną zgodą

III FORMY PRACY

 • Uczestnictwo i obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
 • Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
 • Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć
 • Spotkania informacyjne, konsultacyjne i diagnostyczne
 • Spotkania poświęcone omawianiu wykonywanych zadań, doświadczeń nabywanych w czasie pracy w szkole, napotykanych trudności i osiąganych sukcesów
 • Spotkania poświęcone omawianiu literatury pedagogicznej i różnym formom doskonalenia zawodowego (spotkania metodyczne, kursy, warsztaty)
 • Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

IV KRYTERIA OPISOWEJ OCENY PODOPIECZNEGO

 • Stopień realizacji planu rozwoju zawodowego
 • Kompetencje nauczyciela kończącego staż(umiejętność formułowania celów operacyjnych, dobór i różnorodność stosowanych metod i form pracy, aktywizowanie uczniów, celowość wykorzystania środków dydaktycznych, stosunek nauczyciela do uczniów, ocenianie i ewaluacja)
 • Sposób dokumentacji dorobku zawodowego
 • Poziom spełnienia wymagań umożliwiających awans na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

NAUCZYCIEL STAŻYSTA …………………………………

OPIEKUN STAŻU ………………………………..

Magdalena Karoń

Udostępnij: Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Administrator

Dodaj komentarz

Wprowadź komentarz
Please enter your name.
Please enter your email address.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.